TLC b.v. onderneemt bewust maatschappelijk verantwoord

TLC b.v. onderkent dat een duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd. Dat is onze zorgplicht.

We richten ons nadrukkelijk op het duurzamer maken van onze bedrijfsvoering, onze producten en activiteiten en de ketens van onze leveranciers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze strategie en beleid. Volgens TLC b.v een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. TLC b.v streeft er, in samenspraak met haar opdrachtgevers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten.

Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency, en het voorkomen van verspillingen.

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Zij bieden ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

1. Accountability

TLC b.v neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die onze organisatie heeft op het milieu en de maatschappij.

Wij realiseren ons dat we verantwoordelijk zijn voor de effecten van onze beslissingen en activiteiten op onze omgeving, ook als de gevolgen onbedoeld of onvoorzien zijn. De keuzes die we maken zijn te allen tijde te verantwoorden en uitlegbaar.

2. Transparantie

TLC b.v. is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan opdrachtgevers over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het deelnemen aan informatiebijeenkomsten met omwonenden, om informatie te verschaffen en uitleg te geven over mogelijke geluidsoverlast als gevolg van bouwactiviteiten van onze organisatie.

3. Ethisch gedrag

Het gedrag in onze organisatie en in omgang met anderen is te allen tijde eerlijk, integer en op gelijkheid gebaseerd. Hierbij is respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen van de opdrachtgevers erg belangrijk. Dit hebben wij vertaald in onze TLC b.v kernwaarden.

4. Respect voor belangen van opdrachtgevers

TLC b.v respecteert de belangen van opdrachtgevers, neemt deze in overweging bij haar bedrijfsvoering en reageert hierop. Niet alleen de belangen van de opdrachtgevers en/of moederorganisatie worden meegenomen bij beslissingen. Ook de andere individuen of groepen die rechten, eisen en belangen hebben met betrekking tot de organisatie worden hierin meegenomen. Het INK-managementmodel helpt ons daarbij, waarmee de aandacht voor de verschillende belanghebbenden is verankerd in onze bedrijfsvoering.

5. Respect voor wet- en regelgeving

TLC b.v respecteert de wet en accepteert dit als bindend. Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en onze medewerkers zijn geïnformeerd en verantwoordelijk voor toezicht op naleving ervan.
Wij voeren ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een beleid dat vertrouwd kan worden.
Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen.

Onze organisatie en dienstverlening is op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en van derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Dit is vastgelegd in onze regels, voorschriften en procedures, die zijn bepaald door de meest recente inzichten en de laatste stand der technieken.

Wij voldoen aan wettelijke voorschriften, alsmede aan alle vergunningsvoorwaarden van opdrachtgevers. Tevens streven wij naar een continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
Binnen ons bedrijf weet iedereen zich gebonden aan de regels met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Om dit te bereiken worden middelen ter beschikking gesteld en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven. Tevens zijn de taken en bevoegdheden van de medewerkers op deze gebieden vastgelegd. De directie houdt zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte van de uitvoering en naleving van dit beleid en stelt aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid zo nodig bij.

Als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie is hiervoor een afdeling Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM) aangesteld. Het ondernemingsbeleid van TLC b.v is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu door iedereen ondersteund zal worden.

6. Respect voor internationale gedragsnormen

TLC b.v houdt zich aan internationale gedragsnormen. Wij werken niet samen met organisaties die zich niet houden aan internationale gedragsnormen. Indien onze toeleveranciers en opdrachtgevers werken uitbesteden aan landen die weinig wetgeving hebben op het gebied van arbeid, eisen wij de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation te respecteren.

7. Respect voor mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn van toepassing op alle landen en culturen.
In situaties waarin TLC b.v vermoedt dat de rechten van de mens niet beschermd worden, nemen wij direct stappen om de mensenrechten wel te respecteren en maken zeker geen misbruik van dergelijke situaties.

Als een toeleverancier of opdrachtgever bijvoorbeeld actief is in een land waar geen wettelijk minimumloon is vastgesteld, dient deze toeleverancier of opdrachtgever aantoonbaar een leefbaar loon te betalen alvorens de samenwerking met TLC b.v wordt voortgezet.

 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap
 • Langs deze weg willen wij TLC bliksembeveiliging bedanken voor het behaalde resultaat betreft het beveiligen tegen blikseminslag van landgoed Drakensteyn- te Lage Vuursche. Wij zijn zeer tevreden.

  Hoofd T.D. K.L. van Zanten – Drakensteyn Lage Vuursche
 • Voor het beveiligen tegen blikseminslag van onze zonnepanelen zijn wij bijzonder tevreden over de manier van aanpak, installatie en nazorg.

  J.J. Bakker – Gemeente Spakenburg
 • Tijdens de werkzaamheden door TLC b.v. aan ons Research Centre is ons opgevallen dat de medewerkers zeer correct, en secuur te werk zijn gegaan. Ook de eindrapportage zag er keurig en verzorgd uit.

  Ir. H.J. Versteegh – University & Research Centre Wageningen
 • TLC bliksembeveiliging heeft voor diverse Datacentra’s in Nederland een uitstekende aarding en bliksem installatie naar alle tevredenheid voor ons geïnstalleerd. De werknemers zijn zeer goed op de hoogte van de diverse materie.

  P. D. van der Brink – Datacentre
 • Door geheel Nederland heeft TLC bliksembeveiliging voor ons naar alle tevredenheid diverse hoog en laagspannings-trafo’s geaard.  Zowel voor de klantzijde als voor het stroomleverend bedrijf.

  Hoofd uitvoering W. van Ginkel – Tuinbouwcomplexen
 • Voor de nieuwbouw van onze Villa met rietenkap heeft TLC bliksembeveiliging al in een vroeg stadium de aardings voorbereidingen getroffen waardoor de bliksemgeleiders onder het rietdak konden worden gemonteerd. Hier zijn wij heel erg blij mee omdat nu geen leidingen zichtbaar op het riet aanwezig zijn, bedankt TLC.

  Fam. de Jong –van Uiterwijk – Villa rietenkap